پنج روش برای آموزش متدولوژی چابک به تیم فنی شما

متوجه هستم که هیجان نداشتن نسبت به متدولوژی چابک (اجایل) در همردههای من برخواسته از ناآگاهی است، اگر میدانستند مدیریت پروژه چابک چقدر مؤثر (و مفرح!) است، آنها هم به اندازه من هیجان داشتند.

متدولوژی چابک دقیقاً چیست؟ و چگونه میتوانید به طور مؤثر از آن استفاده کنید؟

متدولوژی چابک یک رویکرد تکراری برای مدیریت پروژه است. به جای استفاده از رویکرد غیرتکراری و یک‌مرتبه‌ای، متدولوژی چابک خود را با تغییر نیازمندی‌ها تطابق می‌دهد.

توسعه نرم افزار چابک برای رسیدن به موفقیت، به‌خصوص نیازمند بازخورد مشتریان و تیم‌های چند تخصصی است. روش اجایل یک رویکرد بی درنگ نسبت به مدیریت پروژه است که به شما کمک می‌کند توسعه خود را به صورت تکاملی مدیریت کنید. با استفاده از متدولوژی چابک، همزمان خلق می‌کنید، بازخوردها را به پروژه‌ها وارد می‌کنید و پروژه‌های خود را آزمون و مدیریت می‌کنید.

براساس تحقیقات بازاری که توسط موسسه مدیریت پروژه انجام شده، سنجه‌های عملکرد سازمان‌های چابک بسیار بهتر از سازمان‌های غیر چابک بوده است. برای مثال:

 • سازمانهای اجایل به ۷۵ درصد از اهداف خود رسیدهاند در حالیکه این درصد برای غیراجایلها ۵۶ است
 • سازمانهای چابک ۶۵ درصد از پروژههای خود را به موقع تمام کردهاند در حالیکه این درصد برای غیرچابکها ۴۰ بوده است
 • سازمانهای اجایل ۶۷ درصد از پروژههای خود را طبق بودجه تمام کردهاند در حالیکه این درصد برای غیراجایلها ۴۵ بوده است
 • درآمد سازمانهای چابک ۳۷ درصد سریعتر رشد کرده است
 • سازمانهای چابک ۳۰ درصد بیشتر سود کردهاند

واضح است که مزایایی در استفاده از روشهای اجایل وجود دارد، و به ویژه تیمهای فنی میتوانند از این رویکرد مدیریت پروژه سود ببرند.

اگر این متدولوژی را پذیرفتهاید و آماده یادگیری نحوه آموزش متدولوژی چابک به تیم خود هستید، برای یادگیری پنج گام صحیح اجرا کردن این متدولوژی، ادامه این مطلب را مطالعه کنیدباورکنید، فریاد زدن بدون توضیح فایدهای ندارد (و ممکن است محبوبیت خود را نیز از دست بدهیداما این روشها مفید هستند.

متدولوژی چابک یک رویکرد تکراری برای مدیریت پروژه استبه جای استفاده از رویکرد غیرتکراری و یکمرتبهای، متدولوژی چابک خود را با تغییر نیازمندیها تطابق میدهد.

۱با استفاده از بیانیه چابک تمرینهایی ایجاد کنید

اولین گام چابک یا اجایل شدن معرفی بیانیه چابک به تیمتان استهسته بیانیه چابک در مجموع از ۱۲ اصل تشکیل شده است.

میتوانید این اصول را با کمک تمرینهایی مثل تمرینهای موجود در سایت Agile Growing آموزش دهید.

تاکید این تمرینها به جای آموزش صرف روی خودیابی است.

برای مثال، با سؤال از تیم خود راجع به بیانیه چابک شروع کنیداجازه بدهید با یکدیگر در مورد اصول بیانیه بحث کنندسپس با تیم خود یک جلسه طوفان فکری برگزار کنید و اصول مؤثر در بحثهای گروهی را فهرست کنیدسپس میتوانید یک وظیفه کتبی به آنها بدهید و از آنها این اصول را در سبکهای فعلی توسعه نرمافزار خود بهکار ببرندهدف این ماموریتها پذیرش و حفظ کردن اصول است.

 

۲٫ تمرکز بر آموزش زنده به جای اطلاعات نظری

بهترین روش برای یادگیری متدولوژی چابک از طریق مثالهای واقعی استروشهای کاربردی چابک مختلفی مانند XP، کریستال و کانبان وجود دارد که تیم شما ممکن است با آنها آشنا باشند، اما با این وجود باید مثالها مورد بررسی قرار گیرندآموزش زنده برای افراد در سطح متوسط و پیشرفته که از متدولوژی چابک استفاده میکنند، مناسب استپیروی از مراحل زیر به تیم فنی شما کمک میکند که متدولوژی چابک را با مثالهای زنده و واقعی یاد بگیرند:

 • پروژهای را بر اساس متدولوژی فعلی خود مانند اسکرام یا XP شروع کنید.
 • محدوده و اهداف پروژه را تعریف کنید.
 • دستورالعملهایی برای نیازمندیهای پروژه طراحی کنید.
 • یک کارکرد نرم افزاری را توسعه دهید.
 • روشهای چابک یا اجایل (Agile) را با آن کارکرد نرم افزاری یکپارچه کنید.
 • آن کارکرد را تست کنید.
 • اگر تست با موفقیت انجام شد، کارکرد بعدی را انجام دهید و مراحل ۴-۶ را تکرار کنید.
 • اگر تست با شکست مواجه شود، خطاها را ثبت کنید و تغییرات را اعمال نمایید تا زمانی که آن کارکرد درست شود.
 • اهداف پروژه را بر اساس بازخورد کاربر دوباره اولویت بندی کنید.
 • به محض آنکه بازخورد دریافت شده را اعمال کردید، نرم افزار به روز رسانی شده را منتشر کنید.
 • سپس وارد مرحله محصول شوید و مراحل ۴-۱۰ را تکرار کنید تا اینکه پروژه به اتمام برسد.

(نکتهبرای استفاده صحیح از این سیستم در مرحله اول؛ میتوانید از نرم افزار مدیریت پروژه چابک استفاده کنید.)

مراحل بالا نمونه اولیه از یک آموزش پروژه زنده در روشهای چابک هستندهدف ما در اینجا، استفاده از روش چابک در پروژه فعلی شما استآموزش پروژه زنده یک روش بسیار عالی برای انتقال دانش به جای تدریس محض محسوب میشود.

۳دوره و مدرک آنلاین اسکرام و کانبان

قبلا در مورد اسکرام اینجا صحبت کرده بودیم. یکی از بهترین راهها برای پیادهسازی متدولوژی چابک این است که از اعضای تیم خود بخواهید در دورههای آنلاین شرکت کنند و مدرک بگیرنداین فرآیند اغلب پرهزینهتر از اجرای یک برنامه داخل شرکت است، اما نکته مثبت آن صرفهجویی در زمان و تلاش در سطح مدیریت استیکی از سایتهای معتبر در این زمینه با دورههایی در سطوح مختلف، Scrum.org است که توسط Schwaber Ken عضو AllianceScrum  بنیان گذاری شده است.

 

۴آموزش همکاریتمرکز روی «ما» به جای «من»

برای اینکه فرآیند پیادهسازی و برنامه ریزی چابک نتیجهبخش باشد، همکاری باید در قلب پیادهسازی چابک باشدزیرا ذینفعهای اصلی روش چابک، مشتریان و تیمهای چند تخصصی هستندارتباطهای مناسب باید برقرار باشند و همه درگیر باشند تا تیمهای چند تخصصی بتوانند تکرارهای مناسبی برای تولید محصول نهایی ارائه کنند.

در طول آموزش، روی چارچوبهای تشریک مساعی تاکید کنیدوضعیت استفاده مشتریان را در آموزشهای زنده بگنجانید تا نحوه همکاری مشتریان در محصول نهایی برجسته شود.

باید تمرکز خود را روی ایجاد یک محیط تشریک مساعی و متمرکز بر کاربر بگذاریدگام اول بازسازماندهی پویایی تیمتان برای ایجاد فرصتهای همکاری استاز اعضای تیم فنی خود بخواهید بهصورت دو نفری با یکدیگر در برنامهنویسی و تست همکاری کنند.

۵استخدام مربی چابک

قبل از استخدام مربی چابک، باید بودجه و زمانبندی خود را بدانیدبا استفاده از روشهای چابک پروژههایی که تیم فنی شما روی آنها کار میکند را هماهنگ کنیدیک مربی چابک باید مثالهای زندهای از پروژههای موجود را بهکار بگیرد تا آموزشی مناسبتر برای تیم شما ارائه دهد.

در مربیگری چابک دو سبک وجود داردمبتنی بر فشار و مبتنی بر کشش.

مربیگری مبتنی بر کشش بهطور ناخودآگاه اشتیاق اعضای تیم را میانگیزد تا با ارائه بازخورد مداوم و دلگرمکننده، خود را با اصول و ارزشها وفق دهنداین روش با کمترین درگیری مربی یادگیری را آسانتر میکندتکنیک مربیگری مبتنی بر فشار زمانی اتفاق میافتد که مربی نقش مستقیمی در ارائه دانش بازی میکند.

اطلاعات بیشتری در مورد یادگیری روش متدولوژی چابک یا اجایل میخواهید؟

هنگام استفاده از روشهای چابک (اجایل)، مدیران پروژه باید بر همکاری و مشارکت مشتری تاکید کنندآنها باید بر سیال بودن کار و کار تیمی، و روی «ما» و نه ذهنیت «من» تمرکز کننداگر این کار به درستی اجرا شود، این روش مدیریت پروژه میتواند نتایج خوبی را برای تیم فنی به دست آورد.

آیا به تیم خود نحوه استفاده از روش چابک را آموزش دادهاید؟ آیا دنبال آن هستید که خودتان آن را بیاموزید؟ آیا از گزینههای برجسته نرم افزاری مدیریت پروژه چابک استفاده میکنید؟ آیا خودتان کسی هستید مدیریت پروژه چابک را ترویج میدهید؟

به بالای صفحه بردن