تیم کمپ برای مدیران محصول

گانت چارت

گانت چارت به شما امکان می‌دهد تا کارهای محصول را در یک خط زمانی مشاهده کنید و میزان پیشرفت تولید محصول  را مشخص نمایید.

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین - گانت چارت شمسی - تیم کمپ

داشبورد پروژه: مقایسه پیشرفت واقعی با برنامه

مهمترین نیاز مدیر پروژه، داشتن یک دید کامل و سریع از وضیعت جاری پروژه است.داشبورد نرم افزار مدیریت پروژه تیم کمپ امکان دسترسی به وضعیت جاری پروژه را به سرعت فراهم می کند. در این داشبورد می‌توانید میزان پیشرفت واقعی و برنامه ریزی شده پروژه را مقایسه کرده و وضعیت کارها به تفکیک دسته بندی و اعضای پروژه را مشاهده کنید

لیست کارها: تعریف ساده و سریع وظایف

تعریف ساده و سریع وظایف اعضای تیم، کارها را دسته بندی و سررسیدها را مشخص کنید

تقویم شمسی و تقویم شمسی و میلادی
انتخاب مسئول
چک لیست
نظرات
پیوست

تقویم پروژه: مدیریت زمانی دقیق پروژه

تقویم پروژه به شما کمک می‌کند تا تراکم کارها در طول ماه را مشاهده کرده و زمان‌های خالی پروژه را شناسایی کنید.

 

بورد پروژه

مهمترین نیاز مدیران پروژه، داشتن یک دید کامل و سریع از وضیعت جاری پروژه است. بود پروژه تیم کمپ امکان دسترسی به وضعیت جاری پروژه را به سرعت فراهم می کند جستجو: امکان جستجوی پیشرفته کار ها با استفاده از فیلتر بر اساس عضو، تاریخ و وضعیت انجام

ورک لود

ورک لود به شما امکان می‌دهد تا حجم کاری هر یک از اعضای پروژه را به دقت بررسی کرده و از فشار کار یا خالی بودن زمان اعضای پروژه مطلع شوید.

به بالای صفحه بردن