تیم کمپ برای تیم‌های اجایل

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین - گانت چارت شمسی - تیم کمپ

نرم افزار مدیریت پروژه چابک برای همه تیم‌ها

چابک بودن یک تیم صرفا به معنی استفاده از یک متدولوژی یا ابزار خاص نیست. چابک بودن در تفکر تیم نسبت به جهت گیری مناسب برای تغییرات نهفته است. تیم‌های چابک نیاز به ابزاری برای کاهش پیچیدگی‌ها و افزایش انعطاف پذیری دارند.

مدیریت کارها

تمام فعالیت‌های مربوط به هر اسپرینت را در دسته بندی مشخص تعریف کنید.

 

تعریف اسپرنیت‌ها

در تیم‌کمپ می‌توانید هر اسپرینت را به صورت یک دسته بندی برای کارها تعریف کنید.

 

مدیریت ریلیز‌ها

در گانت چارت تیم‌کمپ هر ریلیز را به صورت یک مایلستون تعریف کنید

مدیریت زمان (Time Tracking)

تخمین‌ها و مقدار زمان صرف شده واقعی بر روی هر فعالیت را دنبال کنید تا با استفاده از ظرفیت واقعی تیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید.

 

به بالای صفحه بردن