معرفی کتاب : سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد و نشانگرهای مدیریت پروژه

توضیحی درباره کتاب سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد و نشانگرهای مدیریت پروژه

مقصود اصلی از سنجه ها و نشانگرها، تهیه اطلاعات بیشتر نم یباشد، بلکه فراهم سازی اطلاعاتِ درست برای اشخاص مرتبط، در زمان موردنظر، با استفاده از رسانه مناسب و به روشی سودمند است. این موضوع واقعا یک چالش محسوب می شود. با گسترش فنآوری رایانه، اطلاعات به روشی آسانتر تولید می شوند و به مدیران و ذینفعان ارائه می گردند.

در این کتاب:

• شاخص های کلیدی عملکرد را تشریح میکند و تفاوت بین سنجه ها و شاخص های کلیدی عملکرد را توضیح میدهد.
• بر سنجه های ارز شگرا و شاخص های کلیدی عملکرد ارزشگرا تمرکز میکند.
• چگونگی کاربرد نشان گر برای ارائه ی سنجه ها و شاخص های کلیدی عملکرد به ذینفعان را تشریح میکند.
• نشانگرهای مورد استفاده شرکتها را شناسایی میکند.
• تکنیکهای گوناگونی را برای اندازه گیری واقعی سنجه ها و شاخص های کلیدی عملکرد ارائه میدهد.

بخشی از کتاب

مدیریت پروژه به مدت بیش از ۵۰ سال به کار برده شده است، اما کاربرد آن جهانی نبوده است. در سال های ابتدایی، وجه تمایز شرکت هایی که از مدیریت پروژه بهره می بردتد این بود که آیا از مدیریت پروژه استفاده می کنند یا خیر، نه این که با چه کیفیتی آن را مورد استفاده قرار می دادند. امروزه تقریبا تمام شرکت ها از مدیریت پروژه بهره می برند و تمایز آنها در این است که در مدیریت پروژه خوب عمل می کنند یا اینکه در آن برتر هستند. تفاوت بین کاربرد مدیریت پروژه و خوب بودن در مدیریت پروژه نسبتا کم است و بیشتر شرکت ها در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه می توانند به این کیفیت نسبتا خوب برسند، بویژه اگر از جانب مدیریت اجرایی پشتیبانی شوند. یک دفتر مدیریت پروژه سازمان یافته نیز می تواند فرآیند بلوغ را شتاب بخشد.  با این وجود بین خوب بودن و برتر بودن در مدیریت پروژه، تفاوت زیادی وجود دارد. یکی از حیاتی ترین تفاوت ها این است که برتری مستمر در مدیریت پروژه مستلزم سنجه هایی فراتر از زمان و هزینه تعیین شود؛ اگرچه هنوز بر این باور پافشاری می گردد…

 

کتاب سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد و نشانگرهای مدیریت پروژه

نویسنده: هارولد کرزنر

مترجم: علی بیاتی- مهدی ابراهیمی- فرشید ادهمی

تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۱

ناشر: انتشارات آریانا قلم

قیمت: ‎۱۸٬۰۰۰ تومان

لینک خرید

به بالای صفحه بردن